Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (2023)

Biến đổi khí hậu

hoy

Ngày mai

3 ngày

5 ngày

7 ngày

10 ngày

Thời tiết hôm nay ở Las Varas
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 6 năm 2023

Dự báo thời tiết hàng giờLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (1)

cảm giác nhiệt thực tếLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (2)

cảm giác nhiệtLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (3)

Cơn mưaLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (4)

độ ẩmLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (5)

Áp suất không khíLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (6)

Tốc độ gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (7)

Hướng gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (8)

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (9)

cơ hội sương mùLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (10)

điểm sương

MâyLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (11)

những đám mây thấp

những đám mây ở giữa

những đám mây cao

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (12)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (13)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (14)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (15)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (16)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (17)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (18)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (19)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (20)
Nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (21)
Nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (22)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (23)
Mây
ánh sáng

31°C

31°C

31°C

32°C

30°C

29°C

28°C

26°C

25°C

25°C

24°C

23°C

31°C

31°C

31°C

32°C

30°C

29°C

28°C

26°C

25°C

25°C

24°C

23°C

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

52 %

54 %

53 %

50%

56%

63 %

68%

74 %

77 %

79 %

86%

89%

1009 hPa

1009 hPa

1009 hPa

1007 hPa

1007 hPa

1008 hPa

1009 hPa

1009 hPa

1009 hPa

1010 hPa

1011 hPa

1011 hPa

14 km/giờ

16 km/giờ

12 km/h

14 km/giờ

17 km/giờ

14 km/giờ

10 km/giờ

8 km/giờ

5 km/giờ

7 km/giờ

6 km/giờ

5 km/giờ

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

ĐN

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

20°C

20°C

20°C

20°C

21°C

21°C

21°C

21°C

21°C

21°C

21°C

21°C

0%

3%

số 8 %

61 %

86%

55%

54 %

97%

100%

35%

21 %

25%

0%

3%

số 8 %

2%

0%

18%

43 %

97%

96%

28%

21 %

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

60%

86%

44 %

19%

4 %

90%

9%

0%

10%

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (24)

Bình Minh:05:16

Hoàng hôn:18:40

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (25)

Chu kỳ mặt trăng:
trăng lưỡi liềm
mặt trăng mọc:17:30
mặt trăng lặn:03:53

Thời tiết ở Las Varas ngày mai
Thứ bảy, ngày 03 tháng 6 năm 2023

Dự báo thời tiết hàng giờLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (26)

cảm giác nhiệt thực tếLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (27)

cảm giác nhiệtLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (28)

Cơn mưaLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (29)

độ ẩmLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (30)

Áp suất không khíLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (31)

Tốc độ gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (32)

Hướng gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (33)

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (34)

cơ hội sương mùLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (35)

điểm sương

MâyLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (36)

những đám mây thấp

những đám mây ở giữa

những đám mây cao

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (37)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (38)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (39)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (40)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (41)
Mây
ánh sáng

(Video) Hành trình đến Cao Nguyên Tây Tạng. Nơi thời tiết khắc nghiệt nhất ( Phụ đề )P2

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (42)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (43)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (44)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (45)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (46)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (47)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (48)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (49)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (50)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (51)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (52)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (53)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (54)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (55)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (56)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (57)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (58)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (59)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (60)
Mây
ánh sáng

22°C

21°C

20°C

20°C

20°C

20°C

20°C

21°C

24°C

26°C

28°C

30°C

31°C

31°C

31°C

31°C

31°C

30°C

29°C

27°C

25°C

24°C

24°C

23°C

22°C

21°C

20°C

20°C

20°C

20°C

20°C

21°C

24°C

26°C

28°C

30°C

31°C

31°C

31°C

31°C

31°C

30°C

29°C

27°C

25°C

24°C

24°C

23°C

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

95%

97%

96%

94%

90%

90%

88%

83 %

77 %

72 %

64 %

58 %

57 %

57 %

56%

56%

58 %

61 %

65%

72 %

83 %

88%

89%

92%

1011 hPa

1010 hPa

1010 hPa

1010 hPa

1010 hPa

1010 hPa

1010 hPa

1010 hPa

1010 hPa

1010 hPa

1010 hPa

1010 hPa

1009 hPa

1008 hPa

1008 hPa

1007 hPa

1007 hPa

1006 hPa

1006 hPa

1007 hPa

1007 hPa

1008 hPa

1009 hPa

1009 hPa

6 km/giờ

4 km/h

5 km/giờ

8 km/giờ

8 km/giờ

6 km/giờ

7 km/giờ

7 km/giờ

5 km/giờ

6 km/giờ

9 km/giờ

10 km/giờ

13 km/giờ

14 km/giờ

14 km/giờ

13 km/giờ

12 km/h

11 km/h

10 km/giờ

8 km/giờ

5 km/giờ

4 km/h

4 km/h

8 km/giờ

ĐN

e

e

ĐN

ĐN

e

e

e

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

e

e

1%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

21°C

20°C

19°C

19°C

18°C

18°C

18°C

18°C

20°C

21°C

21°C

20°C

21°C

22°C

22°C

21°C

22°C

21°C

21°C

21°C

22°C

22°C

22°C

21°C

35%

39%

5%

22 %

40%

41 %

39%

28%

25%

54 %

7%

0%

0%

5%

9%

15%

14%

20%

13%

18%

32%

32%

30%

10%

1%

3%

0%

10%

15%

27%

25%

20%

25%

53 %

7%

0%

0%

5%

9%

15%

14%

(Video) Rùng Mình Với 5 Lời Tiên Tri Đáng Sợ Của Bà Vanga Về Vận Mệnh Thế Giới Trong Năm 2023 | SKĐS

20%

13%

18%

32%

32%

30%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

34 %

36%

4 %

14%

29 %

18%

18%

9%

0%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (61)

Bình Minh:05:16

Hoàng hôn:18:40

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (62)

Chu kỳ mặt trăng:
trăng tròn
mặt trăng mọc:18:35
mặt trăng lặn:04:39

Dự báo thời tiết Las Varas
Chủ nhật, ngày 04 tháng 6 năm 2023

Dự báo thời tiết hàng giờLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (63)

cảm giác nhiệt thực tếLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (64)

cảm giác nhiệtLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (65)

Cơn mưaLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (66)

độ ẩmLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (67)

Áp suất không khíLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (68)

Tốc độ gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (69)

Hướng gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (70)

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (71)

cơ hội sương mùLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (72)

điểm sương

MâyLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (73)

những đám mây thấp

những đám mây ở giữa

những đám mây cao

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (74)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (75)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (76)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (77)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (78)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (79)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (80)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (81)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (82)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (83)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (84)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (85)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (86)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (87)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (88)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (89)
Nhiều nắng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (90)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (91)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (92)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (93)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (94)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (95)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (96)
Nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (97)
Nhiều mây

22°C

22°C

21°C

22°C

22°C

21°C

21°C

22°C

25°C

27°C

29°C

31°C

32°C

33°C

33°C

32°C

31°C

30°C

29°C

27°C

26°C

25°C

25°C

24°C

22°C

22°C

21°C

22°C

22°C

21°C

21°C

22°C

25°C

27°C

29°C

31°C

32°C

33°C

33°C

32°C

31°C

30°C

29°C

27°C

26°C

25°C

25°C

24°C

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

93%

95%

95%

94%

92%

93%

95%

91 %

80%

71 %

61 %

55%

54 %

54 %

55%

57 %

60%

64 %

68%

74 %

81 %

86%

89%

90%

1009 hPa

1008 hPa

1008 hPa

1008 hPa

1008 hPa

1008 hPa

1008 hPa

1009 hPa

1009 hPa

1009 hPa

1009 hPa

1009 hPa

1008 hPa

1008 hPa

1007 hPa

1007 hPa

1007 hPa

1007 hPa

1007 hPa

1007 hPa

1008 hPa

1009 hPa

1009 hPa

1010 hPa

11 km/h

9 km/giờ

9 km/giờ

8 km/giờ

7 km/giờ

5 km/giờ

5 km/giờ

8 km/giờ

4 km/h

6 km/giờ

8 km/giờ

9 km/giờ

12 km/h

13 km/giờ

14 km/giờ

14 km/giờ

13 km/giờ

13 km/giờ

10 km/giờ

8 km/giờ

5 km/giờ

3 km/giờ

3 km/giờ

4 km/h

ĐN

ĐN

(Video) Hành trình đến Cao Nguyên Tây Tạng. Nơi thời tiết khắc nghiệt nhất ( Phụ đề )P1

ĐN

ĐN

ĐN

ĐN

e

ĐN

Ô

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

SW

ĐN

e

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

21°C

21°C

20°C

20°C

20°C

20°C

20°C

20°C

21°C

21°C

21°C

21°C

22°C

22°C

23°C

23°C

23°C

23°C

23°C

22°C

23°C

23°C

23°C

23°C

17%

15%

25%

28%

21 %

16%

16%

18%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

16%

14%

22 %

39%

32%

53 %

95%

93%

95%

17%

15%

25%

28%

21 %

16%

16%

18%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

7%

22 %

39%

32%

47 %

95%

93%

95%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

14%

7%

0%

0%

0%

10%

0%

0%

2%

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (98)

Bình Minh:05:16

Hoàng hôn:18:40

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (99)

Chu kỳ mặt trăng:
trăng tròn
mặt trăng mọc:19:42
mặt trăng lặn:05:33

Dự báo thời tiết Las Varas
Thứ hai, ngày 05 tháng 6 năm 2023

Dự báo thời tiết hàng giờLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (100)

cảm giác nhiệt thực tếLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (101)

cảm giác nhiệtLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (102)

Cơn mưaLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (103)

độ ẩmLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (104)

Áp suất không khíLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (105)

Tốc độ gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (106)

Hướng gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (107)

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (108)

cơ hội sương mùLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (109)

điểm sương

MâyLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (110)

những đám mây thấp

những đám mây ở giữa

những đám mây cao

00:00

06:00

12:00

18:00

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (111)
Nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (112)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (113)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (114)
Nhiều nắng

24°C

23°C

32°C

28°C

24°C

23°C

32°C

28°C

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

92%

93%

50%

63 %

1010 hPa

1009 hPa

1009 hPa

1008 hPa

6 km/giờ

2 km/h

11 km/h

9 km/giờ

e

e

Ô

Ô

12%

0%

0%

0%

22°C

22°C

20°C

21°C

94%

41 %

4 %

18%

94%

39%

4 %

18%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

0%

0%

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (115)

Bình Minh:05:16

Hoàng hôn:18:41

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (116)

Chu kỳ mặt trăng:
mặt trăng vượn suy yếu
mặt trăng mọc:20:46
mặt trăng lặn:06:34

Dự báo thời tiết Las Varas
Thứ Ba, ngày 06 tháng 6 năm 2023

Dự báo thời tiết hàng giờLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (117)

cảm giác nhiệt thực tếLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (118)

cảm giác nhiệtLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (119)

Cơn mưaLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (120)

độ ẩmLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (121)

Áp suất không khíLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (122)

Tốc độ gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (123)

Hướng gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (124)

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (125)

cơ hội sương mùLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (126)

điểm sương

MâyLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (127)

những đám mây thấp

(Video) Battle of the Boyne, 1690 ⚔️ When the balance of power in Europe changed forever

những đám mây ở giữa

những đám mây cao

00:00

06:00

12:00

18:00

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (128)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (129)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (130)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (131)
Mây
ánh sáng

21°C

19°C

31°C

27°C

21°C

19°C

31°C

27°C

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

93%

85%

50%

69 %

1011 hPa

1011 hPa

1010 hPa

1008 hPa

4 km/h

4 km/h

11 km/h

9 km/giờ

e

e

Ô

Ô

0%

0%

0%

0%

20°C

16°C

19°C

21°C

32%

28%

24 %

100%

32%

28%

24 %

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (132)

Bình Minh:05:16

Hoàng hôn:18:41

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (133)

Chu kỳ mặt trăng:
mặt trăng vượn suy yếu
mặt trăng mọc:21:46
mặt trăng lặn:07:41

Dự báo thời tiết Las Varas
Thứ tư, ngày 07 tháng 6 năm 2023

Dự báo thời tiết hàng giờLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (134)

cảm giác nhiệt thực tếLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (135)

cảm giác nhiệtLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (136)

Cơn mưaLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (137)

độ ẩmLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (138)

Áp suất không khíLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (139)

Tốc độ gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (140)

Hướng gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (141)

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (142)

cơ hội sương mùLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (143)

điểm sương

MâyLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (144)

những đám mây thấp

những đám mây ở giữa

những đám mây cao

00:00

06:00

12:00

18:00

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (145)
Nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (146)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (147)
Nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (148)
Nhiều nắng

22°C

20°C

31°C

28°C

22°C

20°C

31°C

28°C

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

92%

89%

49 %

66 %

1011 hPa

1011 hPa

1011 hPa

1009 hPa

2 km/h

1 km/giờ

11 km/h

9 km/giờ

e

e

Ô

Ô

0%

0%

0%

0%

21°C

18°C

19°C

21°C

15%

98%

0%

48%

15%

98%

0%

48%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (149)

Bình Minh:05:16

Hoàng hôn:18:42

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (150)

Chu kỳ mặt trăng:
mặt trăng vượn suy yếu
mặt trăng mọc:22:38
mặt trăng lặn:08:49

Dự báo thời tiết Las Varas
Thứ Năm, ngày 08 tháng 6 năm 2023

Dự báo thời tiết hàng giờLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (151)

cảm giác nhiệt thực tếLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (152)

cảm giác nhiệtLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (153)

Cơn mưaLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (154)

độ ẩmLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (155)

Áp suất không khíLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (156)

Tốc độ gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (157)

Hướng gióLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (158)

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (159)

cơ hội sương mùLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (160)

điểm sương

MâyLas Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (161)

những đám mây thấp

những đám mây ở giữa

những đám mây cao

00:00

06:00

12:00

18:00

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (162)
một phần
nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (163)
Mây
ánh sáng

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (164)
Nhiều mây

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (165)
Nhiều nắng

24°C

22°C

31°C

28°C

24°C

22°C

31°C

28°C

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

86%

85%

48%

64 %

1012 hPa

1012 hPa

1012 hPa

1011 hPa

1 km/giờ

5 km/giờ

11 km/h

9 km/giờ

e

e

Ô

Ô

0%

0%

0%

0%

21°C

19°C

19°C

21°C

35%

89%

0%

97%

35%

75%

0%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

53 %

0%

95%

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (166)

Bình Minh:05:16

Hoàng hôn:18:42

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (167)

Chu kỳ mặt trăng:
mặt trăng vượn suy yếu
mặt trăng mọc:23:25
mặt trăng lặn:09:55

Tìm hiểu về dự báo thời tiết trong 7 ngày tới ở Las Varas, Nayarit và thời tiết sẽ diễn biến như thế nào ở Las Varas. Chúng tôi cung cấp thông tin về: tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển, nhiệt độ.
www.yr.no

Biến đổi khí hậu

hoy

Ngày mai

3 ngày

5 ngày

7 ngày

10 ngày

Bạn có một website hay blog không?
Hiển thị thời tiết ở Las Varas

Thời tiết ở Las Varas

Las Varas, Nayarit: Dự báo thời tiết 7 ngày tới (168)

31°C
Nhiều nắng
lượng mưa:0,0mm
Tốc độ gió:16 km/giờ
Hướng gió:Ô

Khí hậu ở Mexico và trên toàn thế giới

(Video) 10 dấu hiệu cảnh báo bạn đã mắc chứng sa sút trí tuệ

Videos

1. ORLANDO, Florida, Hoa Kỳ | Mọi thứ bạn cần biết để lên kế hoạch cho một chuyến đi
(Renata Pereira)
2. Trên dấu vết của một nền văn minh cổ đại? 🗿 Nếu chúng ta lầm tưởng về quá khứ thì sao?
(Boxoffice | Full Movies in English)
3. Indonesia: Những tập tục r.ù.n.g r.ợ.n trên đảo Bali 🇮🇩
(Lại Ngứa Chân)
4. Patagonia Vacation Travel Guide | Expedia
(Expedia)
5. CUBA mà họ không muốn bạn nhìn thấy 🇨🇺
(Wanna Walk)
6. Summer is Coming: Enchanting Moments of our Life in the Rainforest
(Mother The Mountain Farm)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 31/07/2023

Views: 5419

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.